Mẫu C1-10/NS: Biên lai thu được tổng hợp một cách chi tiết và chính xác nhất, mẫu biên lai thu này được ban hành kèm theo Thông tư số 328/2016/TT-BTC bao gồm những hướng dẫn trong việc thu và quản lý các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ngày 26/12/2016 được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Chi tiết về mẫu C1-10/NS: Biên lai thu này bạn có thể tham khảo ngay dưới đây.

Mẫu C1-10/NS: Biên lai thu

Trong mẫu biên lai thu theo mẫu C1-10/NS sẽ trình bày đầy đủ các thông tin thiết yếu như liên số được lưu tại đâu, số Sêri đi kèm nếu có, số biên lai, họ tên người nộp thuế, số CMND/hộ chiếu, mã số thuế. Theo Quyết định thu phạt, quyết định hành chính khác của các cơ quan có thẩm quyền. Nếu có tờ khai hải quan thì ghi thêm số, ngày và đối với các khoản thu phạt thì không cần ghi mã Chương hay mã nội dung kinh tế, kỳ thuế nữa.

Thông tin có trong của mẫu biên lai thu tiền cần phải ghi đầy đủ họ tên của người nộp tiền, ở trong phần nội dung thu phải ghi rõ nội dung thu tiền, số tiền thu phải được ghi bằng số và bằng chữ, ghi rõ cụ thể đơn vị tiền tệ được tính là đồng hay là USD.

Bạn có thể tham khảo thêm về Mẫu C1-10/NS: Biên lai thu này tại đây .

      CƠ QUAN THU…                                                                   Mẫu số: C1-10/NS

                                                                               

                                                BIÊN LAI THU                                        Số Sêri: …….……

Sè:…………………..

Liên số: ……… Lưu tại:…….                                                        Số biên lai: ……

Người nộp thuế :………………………………………………… Mã số thuế/số CMND/HC :……………………………. ..

Địa chỉ :……………………. …………………. …………………. Huyện………………………. Tỉnh ………………………

Theo Quyết định số (1) :…………………….. ngày……………. của ……………………………………………………..

STT Nội dung

các khoản nộp NS (2)

Mã chương Mã NDKT (TM) Kỳ thuế  

Số tiền

                                                                                                            Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Người nộp tiền

(Ký tên)

 

Ngày……tháng…..năm …

Người nhận tiền

(Ký, ghi họ tên)

 

Ghi chú:

  • (1) Quyết định thu phạt, quyết định hành chính khác của cơ quan có thẩm quyền;
  • (2) Ghi số, ngày tờ khai hải quan (nếu có).
  • Đối với các khoản thu phạt, không cần ghi mã Chương, mã nội dung kinh tế, kỳ thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *