Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng là một dạng biểu mẫu xây dựng thường được sử dụng trong trường hợp đôi bên muốn thỏa thuận, thương lượng cũng như ký kết để hợp tác với nhau về cung ứng dịch vụ, nguyên vật liệu xây dựng trong đó bên thuê sẽ bàn giao cho bên nhận công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và yêu cầu thời gian dự kiến hoàn thành công việc.

Trong hợp đồng này cần nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc hợp tác lần này.

Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công

Nội dung có trong hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng sẽ bao gồm 4 phần chính bao gồm việc căn cứ vào pháp luật hiện hành để thành lập hợp đồng nguyên tắc, thông tin cụ thể về công ty cho thuê dịch vụ, thông tin về bên nhận dịch vụ, các điều khoản đi kèm thỏa thuận có trong hợp đồng của hai bên. Mỗi phần sẽ bao gồm các nội dung cụ thể để cả 2 bên đi đến thống nhất trước khi ký kết.


Hợp đồng này cần phải có chữ ký, họ tên đầy đủ kèm theo xác nhận và đóng dấu của đại diện hợp pháp của từng bên có trong hợp đồng, các điều khoản thỏa thuận và điều khoản đi kèm trong hợp đồng cần được xây dựng trên sự tự nguyện, tuân theo quy định hiện hành của luật pháp.

Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công sẽ là cơ sở để cả hai bên ký kết, thông thường hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công này sẽ do bên thuê chịu trách nhiệm thiết lập nhưng bên nhận cũng có thể tự lập hợp đồng để cả hai bên thỏa thuận và ký kết.

Bạn có thể tham khảo thêm mẫu hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công này tại đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

DỰ ÁN : XYZ

GÓI THẦU SỐ: ……

Các Căn cứ:

Luật xây dựng số: 16/2003/QH 11 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 10/12/2003 có hiệu lực từ ngày 01/07/2004;

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chỉnh phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Hội đồng Nhà nước Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25/7/1989;

Nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây  dựng;

 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số ….. (Bao gồm công việc thiết kế bản vẽ thi công) do ……… làm Chủ đầu tư,

Xét nhu cầu năng lực các bên tham gia dự án.

Hôm nay, ngày  ….. tháng …..  năm 20 , chúng tôi gồm:

I. ĐẠI DIỆN BÊN A:   CÔNG TY A

– Ông : Trần Văn A
– Chức vụ : Giám đốc Công ty
– Địa chỉ :
– Điện thoại :
– Fax :
– Mã số thuế :
– Tài khoản :
– Tại :

II. ĐẠI DIỆN BÊN B:   CÔNG TY B

– Ông : Nguyễn Văn B
– Chức vụ : Giám đốc Công ty
– Địa chỉ :
– Điện thoại :
– Fax :
– Mã số thuế :
– Tài khoản :
– Tại :

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc khảo sát thiết kế BVTC thầu Gói thầu số …….. (Bao gồm công việc thiết kế bản vẽ thi công).

Điều 1.  Nội dung công việc

Nếu trúng thầu, bên A giao cho bên B thực hiện toàn bộ công tác khảo sát thiết kế BVTC gói thầu nói trên.

Điều 2. Thời gian thực hiện và hồ sơ giao nộp

Thời gian thực hiện và số lượng hồ sơ giao nộp theo yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư đối với gói thầu

Điều 3. Giá trị thực hiện hợp đồng và phương thức thanh toán

Giá trị hợp đồng được tính cụ thể khi ký hợp đồng chính thức.

 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Điều 4. Trách nhiệm của mỗi bên:

 1. Trách nhiệm của bên A:
 • Cung cấp tài liệu, số liệu, các văn bản pháp lý cần thiết cho bên B.
 • Giao chỉ giới và mốc cao độ công trình.
 • Trình duyệt hồ sơ công trình.
 • Thanh toán cho bên B theo giá trị hợp đồng được thoả thuận.
 1. Trách nhiệm của bên B:
 • Lập hồ sơ thiết kế BVTC theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án, yêu cầu của TVGS và Chủ đầu tư.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung và khối lượng của hồ sơ thiết kế BVTC theo đúng quy định hiện hành.
 • Đảm bảo thực hiện tiến độ hợp đồng theo thoả thuận. Cung cấp các tài liệu thiết kế đúng thời hạn, chịu trách nhiệm bổ sung, sửa chữa hoặc lập lại thiết kế cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Trình bày bảo vệ thiết kế trong quá trình thẩm định và xét duyệt với cơ quan chức năng có thẩm quyền, sửa chữa hồ sơ theo văn bản duyệt, giao hồ sơ cho bên A đầy đủ số lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký.
 • Cử cán bộ có trình độ, năng lực thực hiện quyền giám sát tác giả trong quá trình thi công theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Điều khoản chung

 • Hai bên cam kết  thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản đã ghi thoả thuận trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi hai bên sẽ thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc giải quyết để thực hiện tốt hợp đồng. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được bất đồng thì sẽ đưa vấn đề ra phân xử theo pháp luật hiện hành.
 • Hợp đồng nguyên tắc này là cơ sở để ký kết hợp đồng chính thức.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản có giá trị Pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, đóng vào Hồ dự thầu 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *