Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp (bản 2013), đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam, và được đảm bảo bằng Điều 4 Hiến pháp năm 1980. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức được công bố hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Lấy Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.

Sinh hoạt Đảng là nghĩa vụ, trách nhiệm hết sức quan trọng của mỗi chi bộ và đảng viên. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.


Sinh hoạt chi Đảng là hoạt động rất quan trọng, bởi có các ý nghĩa sau:

 1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sinh hoạt Đảng có chất lượng, các vấn đề, nhất là các khiếm khuyết, hạn chế của chi bộ, của cơ quan, đơn vị, của các đoàn thể và của từng đảng viên, được đưa ra phân tích, làm rõ… nhằm khẳng định cái đúng, phê bình và đấu tranh với cái sai. Qua đó, tổ chức và đảng viên tích cực được biểu dương, được động viên và tiếp tục phát huy; các tổ chức và cá nhân có sai sót, hạn chế được góp ý, rút kinh nghiệm nhằm sửa chữa hoàn thiện hơn.

 1. Nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên.

Sinh hoạt Đảng  là tác động, thúc đẩy, định hướng, giám sát và kiểm tra để cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được đặt song song, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là để thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn và thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng chính là để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 1. Giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được nâng cao ý thức trách nhiệm, được học tập, được động viên, kích thích sự tu dưỡng, rèn luyện, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Thậm chí, với tính kỷ luật, sự gương mẫu…

Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng là gì?

Một Đảng viên khi thay đổi sinh hoạt ở một tổ chức Đảng cần phải thực hiện một bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng để tự nhận xét sau đó đươc chi bộ cũ đánh giá và chi bộ mới tiếp nhận.

Nội dung Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng

Khi muốn chuyển sinh hoạt Đảng, bạn cần phải viết một bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt được gửi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi Đảng viên đang công tác.

 • Trong bản kiểm điểm có nội dung chính cần để cập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi sinh hoạt và công tác hiện tại…
 • Trong phần tự kiểm điểm, Đảng viên tự đánh giá bản thân ở nhiều khía cạnh như tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật và các khuyết điểm mắc phải.
 • Về phần tự nhận xét đảng viên phải nhận xét trên nhiều phương diện như: về phẩm chất chính trị, về đạo đức lối sống quan hệ quần chúng, về năng lực học tập, về thực hiện nhiệm vụ đảng viên…Ngoài ra bản tự kiểm đểm chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải tự nhận xét về những nhược điểm của bản thân..
 • Nội dung của Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng còn cần phải đề cập đến nguyện, vọng chuyển từ chi bộ công tác hiện tại đến một chi bộ khác, cụ thể từ tên chi bộ, cơ quan đoàn thể.
 • Phần tiếp theo là phần ký xác nhận của chính Đảng viên.
 • Sau phần tự nhận xét, kê khai của Đảng viên là phần nhận xét của chi bộ nơi Đảng viên đang công tác

Một số mẫu Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ…………………..

– Đảng uỷ………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……. tháng……. năm……………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm………………………………………

Tại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………….

Chính thức ngày:…………………………………………. tại chi bộ:…………………………………..

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

 1. Về tư tưởng chính trị

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về tổ chức kỷ luật

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ…………………………….

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………., ngày……tháng……năm……..

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ………………………………………………… XÁC NHẬN

Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………………………………………..

……………., ngày…… tháng…… năm……..

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *