Download Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất

Mẫu phiếu nhập kho được dùng cho biểu mẫu kế toán ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính và mẫu phiếu này được dùng để xác nhận số lượng vật tư được sử dụng, công cụ xây dựng, dụng cụ nhập kho để làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán số tiền hàng và xác định được trách nhiệm với những người có liên quan và tiến hành ghi vào sổ kế toán. Nội dung có trong mẫu phiếu nhập kho này sẽ được trình bày dưới đây!

Mẫu phiếu nhập kho

Khi lập phiếu nhập kho sẽ phải ghi rõ ràng số phiếu vào ngày tháng năm nào, họ tên người giao vật tư đi kèm công cụ, hàng hóa;, số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho nếu có, tên kho và địa điểm nhập kho cụ thể. Mẫu phiếu nhập kho được lập ra nhằm xác nhận số lượng vật tư, dụng cụ nhập kho để có căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán chi phí tiền hàng, xác định trách nhiệm với những ai có liên quan và ghi vào sổ kế toán. Ngoài ra đi kèm với phiếu nhập kho được trình bày trong biểu mẫu kế toán là phiếu thu, phiếu chi và phiếu xuất kho nữa.

Sau khi nhập kho xong thì thủ kho sẽ ghi ngày tháng năm nhập kho và cùng với người giao hàng ký xác nhận vào phiếu nhập kho đó, thủ kho sẽ giữ liên 2 (đối với vật tư hay hàng hóa mua bên ngoài) rồi ghi vào thẻ kho sau đó tiến hành chuyển cho phòng kế toán nhập vào sổ kế toán, và liên 1 sẽ lưu lại nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) chính là người mua hàng sẽ giữ.

Mẫu phiếu nhập kho bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày…. tháng…. năm…..

Số: ……………………….

Nợ …………………….

Có …………………….

– Họ và tên người giao:……………………………………………………………………………………….

– Theo…… số…… ngày…… tháng…… năm…… của…………………………………………..

Nhập tại kho: …………………… địa điểm…………………………………………………………..

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
 

 

 

 

Cộng x x x x x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………….………………………

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………..

 


Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Người giao hàng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng… năm….
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)