Download Mẫu Lệnh chi tiền C2-01a/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu lệnh chi tiền đa phần viết theo mẫu C2-01c/NS được ban hành theo thông tư số 77/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách của nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mẫu lệnh chi tiền bắt đầu có hiệu lực bắt đầu từ ngày 12/09/2017, bạn có thể tham khảo mẫu lệnh chi tiền này ngay dưới đây.

Mẫu lệnh chi tiền

Nội dung cơ bản có trong mẫu lệnh chi tiền sẽ bao gồm căn cứ vào thông tri duyệt y dự toán số ngày bao nhiêu, yêu cầu Kho bạc Nhà nước nơi cần chi tiền, chi ngân sách xã tài khoản nào, mã TCNS tên CTMT, DA và mã CTMT, DA. Thông tin về đơn vị nhận tiền, người nhận tiền, số CMND, số tài khoản cấp tại KBNN(NH) nào.

Bên cạnh đó đa phần trong mẫu lệnh chi tiền sẽ có một bảng dùng để trình bày bao gồm một cột là nội dung chi, các cột còn lại bao gồm mã NDKT, mà chương, mã ngành KT, mã nguồn NSNN và số tiền cụ thể. Sau đó phụ trách kế toán Thủ trưởng và người nhận tiền sẽ ký, ghi rõ họ tên.

Nội dung chi tiết về mẫu lệnh chi tiền này bạn có thể tham khảo thêm tại đây

Mẫu số C2-01c/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

của Bộ Tài Chính)

Số :……………….

Năm NS :…………

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

  ………………………….                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                     Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        

LỆNH CHI TIỀN

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

 

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số………………………………. ……………………………….. ngày

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước…………………………………………………………………………….

Chi Ngân sáchxã      Tài khoản:………………………………………………………………………..

Mã TCNS………………………………….. Tên CTMT, DA: ……………………………………………

………………………………………………………………….. Mã CTMT, DA:………………………..

Nội dung chi Mã NDKT

chương

Mã ngành KT Mã nguồn NSNN Số tiền
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:…………………………………………………………………………… …………………………….

Số CMND:……………………………………. Cấp ngày: …………………………  Nơi cấp: …………………………………………..

Tài khoản: ……………………………………………………… Tại KBNN(NH):…………………………………………………………….

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Ngày…….tháng……năm …………

 Phụ trách kế toán    Thủ trưởng

   (Ký, ghi họ tên)     (Ký, ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày…….tháng……năm …………    Ngày…….tháng……năm …………

        BỘ PHẬN KSC                BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Kiểm soát  Phụ trách  Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng   Giám đốc