Download Mẫu biên bản huỷ hoá đơn GTGT chuẩn mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT được dùng để ghi nhận những sai sót có trong hóa đơn dẫn đến việc phải hủy bỏ và cam kết hai bên kê khai thuế hóa đơn đã viết sai và phải hủy. Theo thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa hay dịch vụ có hóa đơn đi kèm nếu viết sai sẽ lập biên bản thu hồi hóa đơn và có thêm biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho hóa đơn cũ.

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn GTGT

Căn cứ vào Nghị định 51/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC được ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn hàng hoá, dịch vụ thì nội dung cơ bản của mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT sẽ bao gồm các thông tin thiết yếu về hàng hóa trong giao dịch buôn bán giữa các bên.

Hàng hoá ghi trên hoá đơn sẽ bao gồm tên hàng hóa dịch vụ, đơn giá tính, số lượng, đơn giá và thành tiền kèm theo thuế xuất GTGT, tiền thuế GTGT. Phần được coi quan trọng nhất trong mẫu biên bản huỷ hoá đơn GTGT đó là lý do huỷ hoá đơn, ví dụ do ghi nhầm hay sai số lượng hàng hóa chẳng hạn. Biên bản này sẽ được hai bên nhất trí và lập thành 2 bản trong đó mỗi bên giữ 1 bản và hai bản đó giá trị về mặt pháp lý là như nhau.

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn GTGT này bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— -oOo- —

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ……./……./…… chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện: ……………………………… Chức vụ: …………………………………………………….

BÊN BÁN: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện: ………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

  1. Hoá đơn bị huỷ số: ……………… do ……………… phát hành ngày ………………………………
  2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn giá tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6
Cộng tiền hàng
Thuế xuất GTGT: …………………….. Tiền thuế GTGT: ………………………………………………
Tổng cộng tiền thanh toán: …………………………………………………………………………………..

Số tiền viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………..

  1. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN