10 mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2019 đầu năm 2020 dành cho quân đội, giáo viên, công an

10 mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2019 đầu năm 2020 dành cho quân đội, giáo viên, công an. Năm Kỷ Hợi sắp kết thúc để chào đón năm Canh Tý 2020, ai làm trong khối nhà nước cũng đều phải ráo riết chuẩn bị một kế hoạch cuối năm, bản kiểm điểm đảng viên rất quan trọng bởi nó nêu bật rõ quá trình công tác, thành quả đạt được và những thiếu xót, sai trái cần phải kiểm điểm khắc phục trong năm mới, xứng đáng với danh xưng một đảng viên chân chính. Bạn đang chưa biết cách viết bản kiểm điểm đảng viên như thế nào vừa hay vừa ngắn gọn súc tích, nhanh tay tải về bản mẫu kiểm điểm đảng viên ngay bây giờ. Hãy cùng giaidap.com.vn đi tìm hiểu chi tiết những bản kiểm điểm đảng viên mới hay nhất 2020 tại đây

 

  ĐẢNG BỘ……………

Chi bộ………………..

 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày….. ,tháng….., năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2020

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

 

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:………………

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………

Chi bộ:…………………………………………………………………………

 1. Ưu điểm, kết quả công tác
 2. Về tư tưởng chính trị:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tự nhận mức phân loại chất lượng

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm

Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 

 

                                                                          NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

           – Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):

………………………………………………………………………………….

-Chi bộ phân loại chất lượng

……………………………………………………………………………………

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………

 ………, ngày……tháng…..năm…..

                                                                                    T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 1. MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2020

ĐẢNG BỘ………………….                                         ĐẢNG CỘNG SẢNVIỆT NAM

CHI BỘ …………………….

………….., ngày…., tháng….., năm 20…

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

 

Họ và tên :…………………………Ngày sinh………………………………….

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………………….

Chức vụ Chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………..

Đơn vị Công tác:……………………………………………………………………………………

Chi bộ:………………………………………………………………………………………………….

 1. Ưu điểm, kết quả công tác

1/ Về tư tưởng, chính trị :………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2/ Về phẩm chất đạo đức lối sống:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3/ Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

4/ Về tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 1. Khuyết điểm hạn chế và nguyên nhân:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 III Phương hướng biện pháp khắc phục:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 IV Tự nhận mức phân loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

  

                                                                                            Người tự kiểm điểm

                                                                                           ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

                                   Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của Chi ủy

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:………………………………………………………………………

– Đảng ủy, Chi ủy cơ sở phân loại chất lượng………………………………………………..

 

 

 

 

 

 • MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

 

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ…………… ………….., ngày tháng…….,năm 201….

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………………………………………… Ngày sinh:……………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Đảng:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………………

Chi bộ:……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ưu điểm, kết quả công tác

Về tư tưởng chính trị…………………………………………………………………………………………………………

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………………………..

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:……………………………………………………………………..

Về tổ chức kỷ luật:…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Tự nhận mức phân loại chất lượng

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 

                                      NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 1. MẪU BẢN KIỂM KIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2020

 

ĐẢNG BỘ …………………………….

CHI BỘ………………………………..

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    ………., ngày …., tháng  ….,  năm 2020

BẢN  KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

( Kèm theo Kế hoạch số 05-KH/ĐU, ngày 22/11/2014 của Ban chấp hành Đảng ủy)

 

Họ và tên: …………………………………..Ngày sinh:………………………………………

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………

Chi bộ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Ưu điểm, kết quả công tác (nội dung chi tiết theo khoản 2.2, mục 2, phần A của Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 22/11/2014)
 2. Về tư tưởng chính trị:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về tổ chức kỷ luật:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tự nhận mức phân loại chất lượng

4.1. Phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Căn cứ vào kết quả đánh giá cuối năm học 2013-2014 theo 1 trong 4 mức sau)

– Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

– Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

– Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

– Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

  4.2 . Phân loại chất lượng đảng viên (Theo 1 trong 4 mức sau)

– Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Đảng viên hoàn thành  nhiệm vụ.

– Đảng viên không hoàn thành  nhiệm vụ.

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1) Kết quả đánh giá, phân loại  chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của tập thể

……………………………………………………………………………………………………………………

2) Kết quả  đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

– Đảng ủy Nhà trường  phân loại chất lượng:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

 

       Ngày …, tháng…, năm 20….                                          Ngày …, tháng …, năm 20….

              T/M CHI ỦY                                                              T/M ĐẢNG ỦY

 

 1. MẪU BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS THUẬN HÓA

 

ĐẢNG BỘ XÃ THUẬN HOÁ                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ Trường THCS Thuận Hoá                                      Thuận Hóa, ngày…, tháng…, năm….

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:  – Chi bộ Trường THCS Thuận Hóa

– Đảng uỷ xã Thuận Hóa

Tên tôi là :……………………………

Sinh ngày:……………………………

Quê quán:……………………………

Chổ ở hiện nay:……………………………………………….

Trình độ chuyên môn:…………………………………………

Ngày vào Đảng:………………………………………………..

Sinh hoạt tại Chi bộ : Trường THCS Thuận Hóa

Căn cứ vào tiêu chuẩn Đảng viên và quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Tôi xin kiểm điểm như sau:

 1. Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

– Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

 1. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

– Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

– Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

– Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng

– Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được công nhận là gia đình văn hoá mới.

 1. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Là một giáo viên bản thân luôn gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công.

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc, đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, Công đoàn và của nhà trường. Tích cực học tập không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 1. Về tổ chức kỷ luật:

– Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

– Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

 

Người tự kiểm điểm

                                                                                                   

 

 

Xác nhận của Chi bộ trường THCS Thuận Hóa:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Xác nhận của Thường vụ Đảng ủy Thuận Hóa:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 1. MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC

 

 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC

            CHI BỘ………….

 

 

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Vĩnh Lộc, ngày ….., tháng  ….,  năm …

BẢN  KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

Họ và tên: …………………………………..Ngày sinh:………………………………………

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………

Chi bộ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Ưu điểm, kết quả công tác
 2. Về tư tưởng chính trị:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Về tổ chức kỷ luật:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tự nhận mức phân loại chất lượng
 2. Phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

– Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

– Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

– Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

 1. Phân loại chất lượng đảng viên (Theo 1 trong 4 mức sau)

– Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Đảng viên hoàn thành  nhiệm vụ.

– Đảng viên không hoàn thành  nhiệm vụ.

 

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI  CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC

1) Kết quả đánh giá, phân loại  chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của tập thể

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2) Kết quả  đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

– Đảng ủy Nhà trường  phân loại chất lượng:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày …, tháng…., năm….                                           Ngày …, tháng…, năm 20…

T/M Chi ủy                                                                          T/M Đảng ủy

 

 

 • MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2020

 

 

ĐẢNG BỘ……………………

Mẫu A1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ………………………………..
* ……., ngày…..tháng……năm 20….

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2020

——

 

Họ và tên………………………………………………………….., sinh năm…………………….

Đang sinh hoạt đảng chính thức tại Chi bộ ………………………………………………..

thuộc Đảng bộ…………………………………………………………………………………………..

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể), đơn vị công tác

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được phân công ………………………………………………………………………

Tự kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm như sau:

1- Về tư tưởng chính trị. (nêu ưu, khuyết điểm)

– Trung thành với chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập danh tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.

– Việc chấp hành và bảo vệ chủ trương, đường lối,, quan điểm, quy định, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương nơi cư trú của bản thân và tuyên truyền, vận động cho gia đình, nhân dân thực hiện.

– Việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

– Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, năng lực công tác.

2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống. (nêu ưu, khuyết điểm)

– Kết quả thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Việc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạnđể thu vén lợi ích cho cá nhân và gia đình.

– Việc giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; việc chấp hành Quy định của Ban Cháp hành Trung ương về những đều đảng viên không được làm, những điều cán bộ, công chức không được làm theo Luật cán bộ, công chức.

 

– Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với quần chúng, nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết dúng dắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.

– Tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác; đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong đấu tranh xây dựng nội bộ chân thành, thân ái.

3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (nêu ưu, khuyết diểm)

– Năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nêu rõ nôi dung:

+ Thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí công tác của cán bộ, đảng viên.

+ Đi sâu đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ do tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể giao cụ thể.

+ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc (người được giao nhiều chức trách, nhiệm vụ thì phải nêu cụ thể từng chức trách, nhiệm vụ).

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Tham gia xây dựng tổ đảng, đảng bộ bộ phận, chi bộ, đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cơ quan, đơn vị.

– Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; sát, hiểu, nắm tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng, nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đảng viên và quần chúng, nhân dân hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

– Đối với các đồng chí là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm về trách nhiệm chỉ đạo, tham gia công tác xây dựng Đảng và chịu trách nhiệm liên đới khi để tổ chức đảng nơi sinh hoạt yếu kém.

* Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: Ngoài thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đánh giá thêm về việc chấp hàng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giải quyết mối quan hệ giữa cấp ủy và người chỉ huy; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách hoặc công tác được phân công.

* Đối với đảng viên ở nhà trường: Kết quả học tập, nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn tài liệu giáo khoa, giáo trình phục vụ công tác giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, phục vụ.

4- Về ý thức tổ chức kỷ luật (nêu ưu, khuyết điểm)

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– Việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định;

– Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức đảng.

– Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể.

– Thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

5- Đánh giá tóm tắt kết quả việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong đợt kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa XI.

6- Nêu tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

* Đăng ký khắc phục những khuyết điểm.

– Nội dung khuyết điểm cần khắc phục ………………………………………..

– Biện pháp khắc phục …………………………………………………………..

– Thời gian khắc phục …………………………………………………………

* Tự xếp loại trong năm (theo 04 mức, 04 loại):

+ Xếp loại đảng viên: ……………………………………………………….

+ Xếp loại cán bộ, công chức: ……………………………………………….

* Tập thể bỏ phiếu chiều hướng phát triển cán bộ, công chức: …………

* Tự đăng ký phấn đấu xếp loại năm tới (theo 04 mức, 04 loại):

+ Loại đảng viên:……………………………………………

+ Loại cán bộ, công chức: ……………………………………..

 

XÁC NHẬN Người viết tự kiểm điểm
Của Chi ủy Chi bộ về ưu, khuyết điểm chính

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Kết quả xếp loại đảng viên do chi bộ biểu quyết đồng ý: …………………………………

(Ký, ghi họ tên)
………, ngày……tháng…..năm 2013.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 • BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày….. ,tháng….., năm 20….

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 

Kính gửi:  –  Chi ủy: …………………………………………………………

                     Đảng ủy: ……………………………………………………….

Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………

Quê quán: ………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………

Được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, tại Chi bộ: …………….

…………………………………………………………………………………………

Hiện công tác và sinh hoạt tại Chi bộ…..……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm: ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục khuyết điểm: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

            Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng.

 

…………….., ngày …… tháng…… năm 20……

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                                                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

 1. BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……………, ngày …. , tháng…., năm 20…

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

 

     Kính gửi:   – Chi uỷ chi bộ………………………………………………………..

– Đảng uỷ……………………………………………………………….

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày……. tháng……. năm……………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:    ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm……………….

Tại chi bộ:……………………………………….…..……………………………………

Chính thức ngày:………………………tại chi bộ:…………………………………………….

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:……………………………………………….

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

 1. Về tư tưởng chính trị

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………..

 1. Về đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………… …………………………………………………..

 1. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………. ………………………………………………….

 1. Về tổ chức kỷ luật

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………………………………………….

 1. Về khuyết điểm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………… ………………………………………………

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ…… …………, Đảng bộ……………………………………Nay do..…………………………..…………, tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………………………………………….., đảng bộ…………………………………………………………………….

Kính mong chi ủy chi bộ………………………………………….., Đảng ủy ……………tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

                                                                                               NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… ………………..

….., ngày……, tháng……, năm 20….

                                                                                              T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

ĐẢNG UỶ …………………..XÁC NHẬN

Chữ ký đồng chí: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                              …………, ngày…… tháng…… năm 20..

 

                                                                                                     T/M ĐẢNG ỦY   

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 1. BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                               ………………….., ngày …, tháng….., năm 201…

 

BẢN KIỂM ĐIỂM

Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20.…

—————

                                   

        Kính gửi:         – Chi uỷ chi bộ……………………………………………………

                     – Đảng uỷ xã, phường…………………………………….……..

          Tôi tên: ……………………………………………………..…………………

Chức vụ đảng:…………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác:…………………………..…………………………

Hiện sinh hoạt nơi cư trú tại chi bộ, đảng bộ………………….……………….

 

ĐẢNG VIÊN VIẾT BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ

CẦN NÊU RÕ NHỮNG NỘI DUNG SAU:

 

1- Bản thân và gia đình chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

2- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: đạo đức, lối sống và mối quan hệ với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở thôn, buôn, tổ dân phố; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí …, trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến, xây dựng địa phương nơi cư trú.

 

 

        Ý kiến nhận xét, cấp ủy nơi cư trú                                  Người tự kiểm điểm

( ký tên, đóng dấu cấp ủy)                                                 ( ký, ghi rõ họ tên)