Download Mẫu bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước

Mẫu bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước được soạn thảo theo mẫu 02-SPKP/ĐVĐT được ban hành kèm theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN được lập ra nhằm đảm bảo được số dư có trên bảng đối chiếu và sau khi in ra từ phần mềm sẽ trùng khớp với các số liệu đã đối chiếu với Kho bạc. Chi tiết về bảng đối chiếu này bạn có thể theo dõi ngay dưới đây.

Mẫu bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định só 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 của Tổng Giám Đốc Kho bạc Nhà nước, nội dung cơ bản có trong bảng đối chiếu này được căn cứ lập theo bảng đối chiếu dự toán kinh phí của kỳ trước và theo quyết định giao dự toán hay sổ theo dõi dự toán được tổng hợp lại một cách chi tiết. Đối tượng áp dụng là các Sở giao dịch KBNN, KBNN các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương, các KBNN quận (huyện), thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn phòng Giao dịch.

Trong bảng này sẽ bao gồm một vài mục như mã nguồn NS, mã ngành kinh tế, mã NDKT, mã CTMT, DA, các nguồn tạm ứng phát sinh trong kỳ hay số dư đến kỳ báo cáo, số lượng thực chi và tổng.

Chi tiết về mẫu bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước này bạn có thể tham khảo thêm tại đây

Mã Chương:
Đơn vị:  Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT
Mã ĐVQHNS: (Ban hành kèm theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN
Mã cấp NS: ngày 15/9/2017 của TGĐ KBNN )
BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý           /Năm
Nội dung Mục lục NSNN Tạm ứng Thực chi Tổng
Mã nguồn NS Mã ngành kinh tế Mã NDKT Mã CTMT, DA Phát sinh trong kỳ Số dư đến kỳ báo cáo Phát sinh trong kỳ Số dư đến kỳ báo cáo Phát sinh trong kỳ Số dư đến kỳ báo cáo
A B C D E 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4
             XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
          Ngày …  tháng … năm…  Ngày …  tháng … năm…
                                   Kiểm soát                                Giám đốc  (1)         Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
             (Ký tên, đóng dấu)  (Ký tên, đóng dấu)
(1) Riêng đối với KBNN tỉnh, TP trực thuộc trung ương và KBNN quận huyện có tổ chức phòng, Trưởng phòng Kiểm soát chi ký thừa lệnh Giám đốc