Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân năm 2019

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân năm 2019 rất cần thiết và là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Nó tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

 • Về tôn trọng Nhân dân:

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, người cách mạng “yêu nước” là phải “thương dân”, “trung với nước” là phải “hiếu với dân”. Vì thế, trong bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân năm 2019, bạn cần phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của Nhân dân. Muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Đặc biệt, cán bộ không được xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân.

 • Phát huy dân chủ

Đây là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Dân làm chủ và dân là chủ.

 • Về chăm lo đời sống Nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người , do con người, trước hết là vì dân và do dân. Bác Hồ chỉ ra 4 nhiệm vụ cần phải làm ngay là:  Làm cho dân có ăn; Làm cho dân có mặc; Làm cho dân có chỗ ở; Làm cho dân có học hành. Trước lúc xa, Bác Hồ vẫn quan tâm “Đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân” .

Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tưởng chính trị của Người. Đề cao ý dân, sức dân, bởi “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”.

Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ được hiểu ngắn gọn: dân là chủ và dân làm chủ. Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích Nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ.

Về chăm lo đời sống Nhân dân, Người thể hiện quan điểm: Chăm lo đời sống nhân dân là sứ mệnh của Đảng ta ngay từ khi mới ra đời. “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

Phong cách Hồ Chí Minh cũng là một trong những nội dung quan trọng bạn cần đề cập đến trong Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân năm 2019. Người thể hiện thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng con người. Điều đó thể hiện qua câu nói của Bác: không có Nhân dân thì không có Bác.

Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, đến với quần chúng để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý là nhu cầu thường trực của Bác.

Theo Hồ Chí Minh, Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải gần gũi Nhân dân, quan tâm đến những việc nhỏ cho đời sống hằng ngày của Nhân dân. Người khẳng định: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”.

Làm thế nào để xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay?

 • Ban Tuyên giáo Trung ương đã đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:
 • Quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “Dân làm gốc”.
 • Tập trung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật.
 • Nghiêm túc triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.
 • Triển khai, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyên đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
 • Đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu thực hiện các giải pháp sau đây:
 • Chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, phát huy sức dân.
 • Nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt trong Nhân dân, làm gương để Nhân dân noi theo.
 • Thực hiện “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”.
 • Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả.
 • Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài.
 • Nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân.
 • Nghiêm túc thực hiện việc “cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân”.
 • Đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị thực hiện các giải pháp sau đây:
 • Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
 • Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân.
 • Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
 • Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trong Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân năm 2019, bạn cũng đừng quên phần liên hệ thực tiễn cá nhân và đơn vị đang công tác. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trên các lĩnh vực này để hoá thân vào trong Nhân dân. Từ đó, tổ chức Nhân dân thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong giai đoạn hiện nay để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.