Bài thu hoạch bồi dưỡng an ninh quốc phòng năm 2019 đầy đủ

Bài thu hoạch an ninh quốc phòng năm 2019 là bài viết về những trải nghiệm, những kinh nghiệm trong quá trình học tập và công tác sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 2019. Đồng thời, qua Bài thu hoạch an ninh quốc phòng năm 2019, bản thân cán bộ sẽ tự liên hệ trách nhiệm và hành động của bản thân trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu bài Bài thu hoạch an ninh quốc phòng năm 2019 trong bài viết dưới đây:

Mc đích bi dưỡng kiến thc quc phòng an ninh:

Mục đích nhằm bồi dưỡng quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược Quốc phòng và An ninh trong thời kỳ mới, kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QPAN; quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; làm cơ sở vận dụng vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bài thu hoạch an ninh quốc phòng năm 2019

Sau khi học xong khóa học về an ninh quốc phòng, học viên sẽ viết Bài thu hoạch an ninh quốc phòng năm 2019 với những cảm nhận, nhận thức cơ bản như sau:

 • Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nướ
 • Thế trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng, củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, trên nền tảng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự ổn định, phát triển bền vững của mọi mặt đời sống xã hộ
 • Phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh tinh thần (tiềm lực văn hóa – xã hội), sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, nội lực với ngoại lực để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dâ
 • Lực lượng nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân là công an, có trách nhiệm tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triển khai các đề án, phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của đất nướ
 • Kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quố Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Liên h trách nhim ca bn sau khi viết Bài thu hoạch an ninh quốc phòng năm 2019.

Các quan điểm rút ra của bản thân trong Bài thu hoạch an ninh quốc phòng năm 2019 sau khi học xong khóa học về an ninh quốc phòng:

 • Nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nướ
 • Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạ Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.
 • Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.
 • Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối XHCN.
 • Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nướ
 • Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .
 • Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vậ
 • Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mì
 • Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

Ni dung hc tp, bi dưỡng kiến thc quc phòng an ninh:

Nội dung bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng. Các học viên tham gia lớp học được bồi dưỡng kiến thức, nghiên cứu học tập các chuyên đề:

 • Quan điểm, chủ trương của Đảng CSVN về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới;
 • Chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo;
 • Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo,Việt Nam trong tình hình mới; Pháp luật về giáo dục QPAN;
 • Xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới;
 • Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;
 • Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời đại mớ