Bài thu hoạch đảng viên mới năm 2019 của bản thân

Sau một kỳ học tập, rèn luyện và nỗ lực không ngừng tại lớp học cảm tình đảng. Đã đến lúc bạn cần viết bài thu hoạch để đánh dấu việc học tập rèn luyện đã kết thúc. Bài thu hoạch đảng viên mới năm 2019 sẽ phải tóm tắt nhiệm vụ công việc bạn được giao thực hiện. Sau đó là những công việc bạn đã thực hiện trong đợt rèn luyện trong dịp này cùng những cảm xúc, tình cảm của bạn khi hoàn thành khóa học. Dưới đây là một số gợi ý để có    Bài thu hoạch đảng viên mới năm 2019 hay nhất, chuẩn nhất.

Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủcác điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận vàtự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảngviên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhândân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảnglà chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Vị trí, vai trò của người Đảng viên

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.

Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.  Bởi nhiệm vụ là vô cùng vinh quang, vì vậy trước khi vào Đảng, các bạn hãy xác đinh cho mình một động cơ đúng đăn để phục vụ cho lý tưởng của mình.

Xác định lý tưởng và động cơ vào Đảng đúng đắn:

Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. Do vậy, phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bìnhphong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Do đó, muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấnđấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.

Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp,cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong làđộng lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Các nhiệm vụ Đảng viên cần nắm vững

– Một là, kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng: – Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta. – Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. – Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; không chấp nhận đa nguyên, đa đảng.

– Hai là, mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư; đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong cơ quan của Đảng, nhà nước.

– Ba là, có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng, đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Bốn là, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và nhà nước, chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh. Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới.

 

Rèn luyn để xng đáng vi danh hiu người Đảng viên

Người Đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam, đó là:

Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.

Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.

Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.

Hy vọng rằng với những gợi ý trên đây, các bạn có thể hoàn thành Bài thu hoạch đảng viên mới năm 2019 với những nố lực rèn luyện và thành quả tốt đẹp nhất nhé!