Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp, ngành quan tâm. Vì thế, bạn cần phải hiểu sâu sắc và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh mới áp dụng được trong thực tiễn.

Năm 2019 là năm cả nước Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 – 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 – 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 – 2019). Vì thế, Bộ Chính trị khóa XII đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kèm theo đó là Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019.

Các học viên cần nêu bật được các nội dung sau:

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân
 • Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng “yêu nước” là phải “thương dân”, “trung với nước” là phải “hiếu với dân”. Tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân.
 • Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Chính phủ, Đảng, cán bộ từ trung ương đến địa phương đều phải phụng sự Nhân dân, là công bộc của dân. Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ và dân là chủ.
 • Về chăm lo đời sống Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng “tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
 1. Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân
 • Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. “Nước lấy dân làm gốc”; “chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”,…
 • Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích Nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm” .
 • Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu, một cách rất nhất quán về đạo đức. Cốt lõi là chí công vô tư, tức là nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Làm cán bộ, đảng viên là phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.
 1. Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

         Một trong những nội dung không thể thiếu trong Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 là phong cách Hồ Chí Minh. Nó thể hiện ở những điểm sau:

 • Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Người chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình mình.
 • Phong cách Hồ Chí Minh phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng Nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, đến với quần chúng, những người “không quan trọng” để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình.
 • Phong cách Hồ Chí Minh chăm lo đời sống cho Nhân dân: Theo Người, Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải gần gũi Nhân dân, quan tâm đến những việc nhỏ cho đời sống hằng ngày của Nhân dân.
 1. Chủ trương, nhiệm vụ và các giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống trong giai đoạn hiện nay.

Từ Tư tưởng, Đạo đức và Phong cách Hồ Chí Minh, các học viên cần khái quát được và liên hệ thực tiễn sao cho phù hợp nhất trong Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019.

 • Chủ trương Đảng:
 • Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân:

+ Quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhân dân làm chủ; tin tưởng trí tuệ Nhân dân, tin vào sức mạnh lực lượng Nhân dân để làm cách mạng

+ Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền đội ngũ cán bộ, đảng viên

+ Xây dựng tổ chức thực có hiệu chế phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng Đảng

+ Xây dựng đội ngũ đảng viên thật tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao công việc, có lĩnh trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng Đảng

 • Phát huy dân chủ:

+ Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Mọi đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước.

+ Thể chế hóa nâng cao chất lượng hình thức thực dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện Thực quyền người, quyền nghĩa vụ công dân.

+ Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung giải quyết nguyện vọng chính đáng Nhân dân, vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, xã hội…

 • Chăm lo đời sống cho Nhân dân:

+ Kết hợp hài hòa lợi ích; quyền lợi phải đi với nghĩa vụ công dân; trọng lợi ích trực tiếp người dân; huy động sức dân phải đôi với bồi dưỡng sức dân; có lợi cho dân làm, có hại cho dân tránh

+ Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với trình phát triển kinh tế – xã hội Mở rộng đối tượng nâng cao hiệu hệ thống an sinh xã hội đến người dân

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về Công tác tư tưởng của Đảng- Nhà nước, phấn đấu học tập, làm việc theo gương Bác Hồ, thấm nhuần tinh thần, đạo đức, phong cách, lối sống, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, áp dụng vào thực tiện giúp ích cho nhân dân và phát triển đất nước.