Bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2019 học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2019 là bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nêu rõ 3 phong cách tiêu biểu trong tư tưởng đạo đức của Người đó là: Phong cách dân chủ, phong cách quần chúng, phong cách nêu gương.

Mục đích và yêu cầu của chỉ thị 05

 • Mục đích
 • Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động thường xuyên, tự giác của mỗi cá nhân và tập thể, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới đất nước, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.
 • Yêu cầu
 • Việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức, lãng phí; gắn với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 • Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo tinh thần Quy định số 08 QĐi/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung của Chỉ thị 05

         Chỉ thị 05 tập trung vào 5 nội dung chính:

 1. Tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chọn việc đăng ký làm theo.
 2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 4. Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái
 5. Thực hiện hiệu quả các nội dung đột phá, xây dựng mô hình điểm, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
 6. Công tác kiểm tra, giám sát
 7. Công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng

Bài thu hoạch Chỉ thị 05

Qua học tập và nghiên cứu Chỉ thị 05, các học viên cần chỉ ra được phong cách dân chủ, phong cách quần chúng, phong cách nêu gương của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

 • Phong cách quần chúng

Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở các khía cạnh như:

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên gần dân, thấu hiếu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và bản thân Người luôn là tấm gương sáng về phong cách gần dân. Sự gần gũi đó được thể hiện ngay từ phút đầu tiên Người ra mắt quốc dân.
 • Người yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải đi đúng đường lối quần chúng, đồng thời bản thân Người nêu cao tấm gương về lòng yêu mến và tin tưởng rất mực vào khả năng và sức mạnh của nhân dân
 • Cán bộ, đảng viên phải biết phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thường yêu cầu cán bộ, đảng viên phải “từ nơi quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng

Phong cách dân chủ

 • Mọi cán bộ, đảng viên phải gắn bó vối tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, đồng thời tinh thần ấy cũng thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của Người.
 • Mở rộng dân chủ đề phát huy sức mạnh của tập thể. Bàn bạc tập thể mới cùng thông suốt, nhất trí, mới cùng quyết tâm thực hiện, tránh được “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.
 • Nhận trách nhiệm cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 • Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. Ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng.
 • Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng quyết tâm chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu.

Phong cách nêu gương

 • Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng” (đặt việc công lên trước việc tư).
 • Nói phải đi đôi với làm, giáo dục đạo đức đi đôi với nêu gương đạo đức, đạt tới sự nhất quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và đạo đức đời thường.
 • Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Người chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.
 • Nêu những kết quả cụ thể của bản thân trong Bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2019:
 • Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên
 • Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc

+ Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên

+ Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; ….

+ Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết cơ quan đơn vị.

 • Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 • Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh những ưu điểm, bạn cần nêu ra những nhược điểm còn tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm.

Bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2019 là khái quát, tự bản thân đánh giá về việc thực hiện chỉ thị, nhìn thẳng vào vấn đề phê và tự phê của chính mình, từ đó rút ra những bài học thực tiễn. Như vậy, bạn mới học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình, giúp ích cho công việc và đời sống.