Download Mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận nợ và cam kết trả nợ mới nhất

Mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận nợ là văn bản được lập ra để thực hiện nghĩa vụ giữa một bên là bên cho vay và một bên là bên vay nợ nhằm xác định được chính xác số tiền nợ của bên cho vay. Do vậy cả hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận một số điều khoản cụ thể có trong biên bản mà hai bên sẽ phải thực hiện nghiêm túc đối với khoản vay đó, đây được coi là giấy tờ chứng minh hợp tác giữa bên vay và bên cho vay.

Mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ được coi như một bản hợp đồng để thỏa thuận việc vay nợ, trong đó cả hai bên sẽ tiến hành ghi rõ ràng các thỏa thuận để xác nhận nợ, ghi rõ số tiền nợ, nợ gốc và lãi suất, cam kết của bên vay cũng như của bên cho vay, thời gian biên bản này chính thức có hiệu lực về mặt pháp lý, mục đích cho việc vay vốn. Các bên cần tuyệt đối thực hiện nghiêm túc những nội dung đã thỏa thuận trong biên bản nếu như không muốn vi phạm.

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ là một loại giấy tờ bắt buộc cần phải có mỗi khi có giao dịch vay nợ, đây được coi là căn cứ về mặt pháp lý vững chắc để cả hai bên đều có thể đảm bảo quyền lợi cho bên đối tác. Mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận nợ sẽ là thủ tục đảm bảo tính pháp lý, tránh được những mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có về quyền lợi giữa các bên khi tham gia hợp đồng. Mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận nợ phải có xác nhận rõ ràng của hai bên và những nội dung được thỏa thuận trong đó phải được sự đồng ý của các bên tham gia.

Mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận nợ có thể tham khảo thêm tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ

 (V/v: ………………………………………………..) 

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ:……………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN A:………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………….

Email:……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

BÊN B:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………….

Email:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm 2010 Công ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………….. ), trong đó:

–         Nợ gốc:……………………………………………………………………….

–         Lãi: ……………………………………………………………………………

 

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ………………….;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận xác nhận nợ này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty ………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

 

                    BÊN A                                                                               BÊN B